ATELIER ANDRE NIJENHUIS

Contract tussen fotograaf en model
01. Alvorens fotografische opnamen worden gemaakt, dient een door beide partijen ondertekend model/fotograaf contract in duplo opgemaakt en ondertekend te zijn;

02. Het model en de fotograaf geven pas dan uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming de van het model gemaakte fotografische opnamen te verspreiden, publiekelijk ten toon te stellen, alsmede op andere wijze in elk opzicht ten nutte
te maken, conform gestelde in dit contract, nadat dit contract in tweevoud is ondertekend;

03. Ondergetekende (fotograaf):
André L. Nijenhuis / Fotografie André Nijenhuis / Atelier André Nijenhuis. Coolhaven 238c, 3024 AP Rotterdam

04. Ondergetekende (model):
Naam
Adres
PC Plaats
Geboortedatum
BSN
Telefoonnummer
Email
Banknummer

05. Het model en de fotograaf komen een fotoshoot overeen waarin het model gefotografeerd zal worden. Het model zal hiervoor diverse eigen kleding outfits meebrengen naar de studio of de fotograaf verzorgd de kleding;

06. Opnamen fotoshoot: Rotterdam, datum ………….

07. Voor een fotoshoot ontvangt het model wel/geen financiële vergoeding ter waarde van € ..….,.. ;

08. Het model ontvangt van de fotoshoot een door de fotograaf geselecteerde serie foto’s (verstuurd met WETRANSFER). Deze foto’s zijn uitsluitend voor eigen gebruik van het model. Bij social media publicatie dient altijd de naam van de
fotograaf vermeldt te worden ;

09. nvt

10. Model verklaart met de vergoeding of TFP  volledig schadeloos te zijn gesteld voor haar werkzaamheden als model;

11. De fotograaf bezit het copyright van de foto’s en zal een selectie publiceren op zijn website www.andrenijenhuis.com.

12. De fotograaf heeft het recht deze geselecteerde foto’s te publiceren voor promotiedoeleinden op fotografische websites.

13. De fotograaf is verplicht het model te verwittigen bij publicatie van één of meerdere foto’s ten behoeve van een (galerie) expositie;

14. Het is de fotograaf toegestaan de foto’s tijdens fysieke en/of virtuele galerie exposities te presenteren zonder dat er wederzijds een fee-contract met het model is afgesproken;

15. Fotograaf heeft het recht, in een maximale oplage van tien exemplaren per foto, zogenaamde art-photo’s te verkopen in zijn of een (virtuele) galerie;

16. Een vergoeding welke voortvloeit uit een overeenkomst genoemd onder 15 wordt, na aftrek van gemaakte kosten, door middel van een onkostendeclaratie van de fotograaf, op basis van 80-20 % verdeeld onder fotograaf en model;

17. De fotograaf verbindt zich ertoe de gedigitaliseerde foto’s in hun oorspronkelijke RAW-vorm te bewaren;

18. De verspreidingsgebieden alsmede over de oplevering, doorgave en overdracht van de rechten op foto’s, het recht op eigen beeld alsmede eventuele overige ten aanzien van beide personen door de opnamen ontstane auteursrechten, zakelijk of overig beschermende rechten vallen onder punt 02 van dit model/fotograaf contract;

19. Aanvullende afspraken: …………………..

Opgemaakt in 2 (twee) exemplaren, waar van elke partij een exemplaar heeft ontvangen.

Datum:

Handtekening fotograaf:

Handtekening fotomodel:

Atelier André Nijenhuis
Studio: Coolhaven 238c, 3024 AP Rotterdam
Telefoon (010) 201 99 98 / (06) 22 97 20 34 www.andrenijenhuis.com info@andrenijenhuis.com
KvK Rdam 24380327 BTW NL001486830B44 RABO NL64 RABO 0111 4898 30